Biz hakda

biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Ningbo uanuancheng Plastik Co., Ltd. Hytaýda gün şöhlesini öndürmekde öňdebaryjydyr.Zawodyň 20 ýyllyk taryhy bar, kompaniýamyz bu pudakda iň ygtybarly üpjün edijileriň birine öwrüldi.Gün energiýasy pudagynda öňdebaryjy hökmünde dünýä müşderilerine innowasiýa we ýokary hilli önümler hödürlemegi ýüregimize düwdük.Zawodymyz 10750 inedördül metr meýdany eýeleýär we häzirki zaman maşynlary we ösen tehnologiýa bilen enjamlaşdyrylandyr.Bazaryň artýan islegini kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli gün çyralaryny öndürmäge bagyşlanan 105 ökde işçi toparyny işe alýarys.15 ofis işgärimiziň kömegi bilen, her bir sargytyň öz wagtynda işlenmegini we gowşurylmagyny üpjün edýäris.

c1
c3
c4
c6
c7
c2
c5

Hil barlagy

Hil biziň esasy wezipämizdir.Ulanylýan çig mallarymyza berk gözegçilik edýäris we önümlerimiziň senagat standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin ýokary hilli barlag işini dowam etdirýäris.Zawodymyz BSCI kepilnamasy we ISO9001 şahadatnamasyndan geçdi, önümlerimizde CE, ROHS, UKCA şahadatnamasy bar.Müşderilerimize ýokary hilli we ygtybarly gün çyralary bilen üpjün edip bilendigimize buýsanýarys.Ningbo uanuancheng Plastik Co., Ltd.-de esasan OEM / OED sargyt sargytlaryna üns berýäris.Her bir müşderiniň dürli zerurlyklarynyň we talaplarynyň bardygyna düşünýäris we aýratyn zerurlyklaryna laýyk gelýän çözgütleri bermäge çalyşýarys.Müşderilere takyk we çalt sitatalar bermäge mümkinçilik berýän 7 günlük çalt barlag hyzmatyny goldaýarys.

gün çyralary

Biz hödürleýärisgün bagynyň çyralary, gün köçe çyralary, gün suw çyralary, gün buglary zapperleri we gün çyralary ýaly köp sanly gün çyralary.Gün çyralarymyz energiýa tygşytly, ekologiýa taýdan arassa we çydamly bolmak üçin niýetlenendir.Baglarda, seýilgählerde, köçelerde we beýleki açyk meýdançalarda ulanmak üçin ajaýyp.Gün çyralarymyz, bil baglap boljak ygtybarly yşyklandyryş çözgütleri bilen üpjün edýär.

Gysgaça,Ningbo uanuançeng Plastik Co., Ltd.-de müşderilerimize ýokary hilli, ygtybarly we energiýa tygşytlaýan gün çyralary bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.Gaty hil gözegçiligimiz, önümleri aýratyn zerurlyklary kanagatlandyrmak ukybymyz we çalt we takyk sitatalar bermek bilen özümizi buýsanýarys.Ygtybarly gün şöhlesini üpjün ediji gözleýän bolsaňyz, häzir bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris!

takmynan-2
takmynan-7
DSC04649
takmynan-8
DSC04679
takmynan-6
takmynan-3